Back

Chodzi o dane cyfrowe w przemyśle drzewnym - ale dlaczego?

Niemal każdego dnia prowadzone są dyskusje na temat cyfrowych danych i cyfryzacji. Estonia podczas swojej prezydencji UE wprowadziła Cyfrową Agendę jako temat na którym należy się skupić priorytetowo. Cyfrowa Agenda proponuje lepsze wykorzystywanie potencjału Technologii Teleinformatycznych (ICTs) w celu wsparcia innowacji, wzrost gospodarczy i rozwój. 

Co to oznacza dla osób pracujących z drewnem? Jak firmy mogą korzystać z cyfrowych danych i dlaczego jest to potrzebne? Istnieje kilka przykładów ukazujących w jaki sposób pomiary cyfrowe mogą być pomocne w przeciwieństwie do tradycyjnego pomiaru drewna - w sektorze, gdzie każdy region nadal stosuje własne zasady i metody; niezgodności są dość powszechne, a wiele danych wciąż jest rejestrowanych na papierze.

1. Szybka i łatwa wymiana informacji

Ręcznie wykonywany pomiar drewna to czasochłonny proces. Jeśli chodzi o wydajność, największym wyzwaniem jest powolny przepływ danych. Informacje z lasu lub z cyfrowych zacisków są zazwyczaj odbierane pod koniec dnia roboczego, a nawet dnia następnego. Z kolei poszczególne ogniwa łańcucha dostaw (menedżerowie sprzedaży, logistyka, księgowi i tak dalej) mogą rozpocząć pracę tylko po otrzymaniu danych.

Jeśli jednak informacje odbierane są w czasie rzeczywistym, osoby zaangażowane w poszczególne etapy łańcucha dostaw mogą rozpocząć pracę w tym samym czasie. Łatwiej jest także reagować na nieoczekiwane rezultaty, np. jeżeli brakuje lub zachodzi nadwyżka określonego asortymentu czy też jeżeli jest więcej kłód złej jakości / wycofywanych - informacje te szybko trafiają do decydentów. Oczywiście mogą wystąpić pewne problemy z zasięgiem internetu na miejscu pomiaru, w związku z czym dane mogą docierać do odbiorców z opóźnieniem. Mimo to, w dalszym ciągu jest to jednak znaczna oszczędność czasu związanego z procesem pomiaru drewna.

Wielu klientów firmy Timbeter korzysta z możliwości udostępniania linku do modułu pamięci masowej, gdzie przechowywane są informacje dotyczące wszystkich pomiarów - zapewnia to wstępny przegląd napływającego drewna i dostarcza danych potrzebnych do podejmowania dalszych decyzji. Niektórzy klienci Timbeter używają danych Timbeter do zebrania pomiarów ze wszystkich magazynów leśnych, aby następnego dnia zaplanować logistykę

2. Zmniejszenie możliwości wystąpienia ewentualnych błędów ludzkich

Każdy, kto zajmuje się dużą ilością drewna i liczbami, wie, jak łatwo jest popełnić błędy - wpisując niepoprawne liczby lub w wyniku ludzkiego błędu podczas wstawiania danych. Bardzo trudno jest wykryć błąd w arkuszach kalkulacyjnych programu Excel. Co gorsza, błędy mogą się pojawić kilka tygodni później, a wtedy jeszcze trudniej jest wykryć ich przyczynę.

Dzięki cyfrowemu pomiarowi istnieje możliwość sprawdzenia każdego pomiaru - oznacza to możliwość sprawdzenia, czy któraś z kłód pozostała niewykryta lub z ma niewłaściwy kształt. Można to zrobić w aplikacji, a także na komputerze - zapewnia to szybkie wykrycie i poprawienie wszystkich możliwych błędów.

3. Maksymalizacja wartości / wykorzystania i optymalizacja kosztów

Ważne jest, aby maksymalnie zwiększyć wartość każdej kłody. Oznacza to, że niektóry asortyment powinien być wysyłany do określonych tartaków, wadliwe kłody powinny być traktowane w inny sposób, a jeżeli chodzi o drewno opałowe lub papierówkę tylko niekóre kłody będą się nadawały. Każda podejmowana decyzja musi opierać się na bardzo dokładnych informacjach.

Dzięki cyfrowemu pomiarowi wszystkie informacje są dostępne w czasie rzeczywistym, a zatem można podjąć najbardziej optymalne decyzje. Różne asortymenty, objętości, trasy, miejsca docelowe: wszystkie te czynniki we wzorze wymagają obliczenia jak najbardziej optymalnego wyniku.

Na przykład: jeśli w lesie znajdują się małe stosy w różnych magazynach - dość często pojawia pytanie, ile samochodów ciężarowych jest potrzebnych do transportu materiału. Z punktu widzenia kosztów ważne jest, aby pojemność była prawidłowa, a samochód został wykorzystany do maksimum.

4. Przejrzystość - mniejsza liczba sporów

Jak wspomniano powyżej, w obrębie każdego regionu użytkownicy stosują własne wzory i specyfiki dotyczące sposobu pomiaru drewna. Czasami, gdy firmy testują i porównują wyniki z Timbeterem występują pewne różnice - problem nie dotyczy samego pomiaru, ale różnych form formuły JAS lub GOST, sposobu w jaki obliczana jest średnia średnica (czy jest to naprawdę średnia lub tylko najwęższa), reguły zaokrąglenia itd.

With digital measurements, the rules are clear and straightforward and therefore the results objective and consistent. It’s always easy to re-measure the measurement and send it as digital proof. One picture says more than thousands words and this is certainly correct when it comes to timber measurement. It is very hard to prove anything when the timber has already been loaded to the bigger pile or even sent for manufacturing. With a digital measurement, clear proof exists and in case of a disagreement there’s tangible evidence to base your arguments on.

Dzięki pomiarom cyfrowym zasady są jasne i proste, a zatem obiektywne i konsekwentne. Łatwo jest przeprowadzić pomiar i przesłać go jako cyfrowy dowód. Jedno zdjęcie mówi więcej niż tysiące słów i jest to z pewnością słuszne stwierdzenie, jeżeli chodzi o pomiar drewna. Trudno o dowód, gdy drewno zostało już dołączone do większego stosu, a jeszcze trudniej jeżeli zostało już wysłane do produkcji. Dzięki cyfrowemu pomiarowi istnieje wyraźny dowód, a w przypadku niezgodności istnieje konkretne świadectwo, na podstawie którego możesz oprzeć swoje argumenty.

Typowe dla takich przypadków jest to, że silniejsza strona (zazwyczaj kupujący) może dyktować własne warunki, a druga strona musi się na nie zgodzić. Cyfrowe pomiary sprawiają, że rynek jest bardziej przejrzysty, a negocjacje prowadzone są z tego samego poziomu.

5. Długoterminowe dane

Możesz mieć dane bez informacji, ale nie możesz mieć informacji bez danych (Daniel Keys Moran). W przemyśle drzewnym w rzeczy samej jest to prawda. Decyzje muszą być oparte na danych. Kiedy dane są na papierze lub znajdują się w licznych arkuszach kalkulacyjnych Excel, niewielu z nas ma czas na analizowanie danych w czasie roku lub w dłuższym czasie. Długoterminowe dane dostarczają wiele możliwości analizy i prognozowania, co z kolei umożliwia lepsze planowanie i uzyskanie większych przychodów. Dokładne prognozowanie możliwe staje się tylko wtedy, gdy dane są łatwo dostępne i mogą być szybko zweryfikowane i przetworzone.

Podstawowy zestaw danych jest dostępny dla wszystkich, którzy zechcą korzystać z modułu pamięci Timbeter. Ponadto dostosowaliśmy wiele raportów do potrzeb klienta.

Co więcej, Timbeter sprawdza współczynnik gęstości stosu w porównaniu do przeciętnej średnicy. W ciągu kilku minut dostępne są dane pomiarów za okres około miesiąca i łatwo jest sprawdzić, jeżeli wyniki nie są zgodne z określonymi numerami i wykryć przyczyny za tym stojące.

W przyszłości Timbeter zamierza stosować różne wzorce do sprawdzania poprawności danych i dostarczania cennych danych naszym klientom.

Czy masz określony pomysł lub konkretną potrzebę? Daj mi znać, porozmawiajmy. 

If you like this, feel free to share!